عاشقانه من و پدرم با خدا

just love god and father

وقتی که ما به جایی می رسیم که فکر می کنیم رو دست خوردیم بیرحم میشویم زمین رو به آسمان می دوزیم که ثابت کنیم همه مقصرند و ما تک سوار نامی بدون گناه که معصومانه مورد سو استفاده در فضای اعتماد شده ایم هستیم ولی همین تک سوار در این مسیر حاضر است که گناهکار و بیگناه را له کند و بیرحم میشود به اندازه تمامی دنیا

+نوشته شده در دو شنبه 30 شهريور 1394برچسب:,ساعت15:17توسط hamid shahin | |

 به تو آموختم که میتوانی همه چیز داشته باشی اگر صداقت و راستگویی چراغ راهت باشد به تو آموختم که آغاز هر تباهی با دروغ است و با هم هم مسیر شدیم در سرازیری عشق با علم به اینک در سرازیری تنها سرعت مطمئنه است که تو را به سر منزل مقصود میرساند ولی افسوس که گاهی به خود دروغ گفتیم و................

 

+نوشته شده در دو شنبه 23 شهريور 1394برچسب:,ساعت15:49توسط hamid shahin | |