عاشقانه من و پدرم با خدا

just love god and father

Last night fall and the longest night of the year to congratulate all the people of the world

+نوشته شده در دو شنبه 30 آذر 1394برچسب:yalda,night,longest night,happy yalda,ساعت17:43توسط 2lover | |

 

وقتی که لک لک در خانه مارا زد و زیبایی چون تورا هدیه اورد چنان دچار شادی وصف ناپذیری شدیم که حد نداشت از گرفتن هدیه ایی 

خداوندی هدیه خودش با ارزش است و همگان از دریافت آن خوشحال میشوند حال کمی فکر کنیم اگر آن هدیه از طرف یگانه عالم امکان باشد 

و بوی خدا بدهد و آیینه تمام نمای خلقت باشد چه می شود عزیزم قدر خود را بدان که هدیه خداوندی 

هدیه خداوندی ............ تو خوبی !!! همین

+نوشته شده در دو شنبه 30 آذر 1394برچسب:,ساعت9:33توسط hamid shahin | |

  Today I wanna introduce my best friend to people of the world  .........the best god's gift .....the best adviser...... the best brother.........the best friend ......and the best of the best he is my  dad.....god.....thanks for give  that father to me he is the best father and I really dont know how to thank  god for this gift ...if he go I  died and Im sure about  that ........ guys plz be friend    with your  family and your father when you be friend with them you  understand they are the best friend  in the world .........I love you fther 

 

+نوشته شده در پنج شنبه 26 آذر 1394برچسب:,ساعت16:3توسط 2lover | |

 

در سراپرده عشق بسته بودیم با دل خود  عهد و پیمانی سترگ

نقش در نقش شویم قصه خواب شویم بی سرو پایانی بزرگ

شعر ما شعر نشد قصه هم خواب نشد انچه مانده یک چیز

عهد و پیمانی سترگ بی سر و پایانی بزرگ

+نوشته شده در دو شنبه 2 آذر 1394برچسب:,ساعت13:32توسط hamid shahin | |