عاشقانه من و پدرم با خدا

just love god and father